Pályázatok

 Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztése - TÁMOP-5.4.12/14/1

Cél a szociális alap- és szakellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása, olyan szolgáltatás-fejlesztéssel, szolgáltatás-koordináció kialakításával, mely a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt.

Részcélok:

 • A szociális szolgáltatások hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy az ellátotti célcsoport szükségleteire épülő komplex szolgáltatásnyújtás jöjjön létre és az elért célcsoport erősebb ön-érdekérvényesítő és önellátási képességet
  alakíthasson ki.
 • A szociális szolgáltatások rendszerének egyéb szolgáltatásokkal való kiegészítése, összehangolása annak érdekében, hogy a szolgáltatásnyújtás során, az adott szolgáltatás egészében adjon választ az ellátott, illetve amennyiben indokolt a
  családja problémájára.
 • A hatékony szolgáltatás-koordináció, mely túlnyúlik adott ellátások keretein, s az ellátási területen lévő erőforrások egészére alapoz.
 • A fenntartói központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése (szükséglet-alapú tervezési és fejlesztési eszközrendszer).

A támogatott pályázatok várható száma: 8-15 db.

Pályázók köre:

 • 55 Egyházi jogi személy
 • 525 Vallási tevékenységet végző szervezet

Támogatható tevékenységek köre:

 • Projekt-előkészítés
 • Menedzsment és adminisztrációs tevékenység

Mérték: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

 

 Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása - TÁMOP-3.1.17-15

Cél, hogy a bevett egyházhoz tartozó köznevelési intézményekben azonos integrált fenntartói és irányítási rendszer alakuljon ki, különösen minőségirányítás, adminisztráció, humán erőforrás gazdálkodás, vezetői információs rendszerek és egyéb informatikai rendszerek tekintetében.

Részcélok:

 • társadalmilag és gazdaságilag hatékony és eredményes köznevelés érdekében a köznevelés-irányítási funkcióinak, illetve a fenntartott köznevelési intézmények folyamatainak optimalizálása a fenntartóváltásból, megnövekedett feladat-ellátási kötelezettségből fakadó terhek leküzdése érdekében.
 • Az igazságos köznevelés megvalósítása érdekében új módszertani, irányítási eszközök bevezetése, mely hozzájárul a társadalmi és területi helyzetből adódó különbségek mérséklődéséhez, csökkenti az egyenlőtlenségek újratermelődését és fokozódását. A tanulói eredményesség szempontjából legrosszabbul teljesítő és az eddigi fejlesztésekből leginkább kimaradó intézmények bevonása a szakmai6 pedagógiai programok megvalósításába.
 • A minőségi köznevelés megvalósítása érdekében egységes minőségpolitika és fenntartói szakmai felügyelet biztosítása

Pályázók köre:

 • Bevett egyház
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek
 • Egyházi szervezet technikai kód
 • Egyházi jogi személy vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorciumok

A támogatott pályázatok várható száma: 4-7 db

Mérték: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

Igényelhető támogatás összege: differenciálódik a pályázó vagy konzorcium által fenntartott köznevelési intézményekben meglévő feladatellátási helyek száma szerint:

 • 25-99 köznevelési feladatellátási hely bevonása esetén legfeljebb 200 millió Ft.
 • 100-249 köznevelési feladatellátási hely bevonása esetén legfeljebb 400millió Ft.
 • Legalább 250 köznevelési feladatellátási hely bevonása legfeljebb 900 millió Ft.

 

 

Lőrincze Lajos Iskolai Könyvtárbővítés

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki oktatási intézmények könyvtárainak bővítésére.

A pályázaton részt vehet minden alsó-, közép- és felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhetnek.

A támogatottság mértéke 50 %-os.

A pályázható könyvek, szótárak listája:

1. Értelmező szótár+ (2 kötet) 2. Etimológiai szótár 3. 2 könyv együtt: Keresztnevek enciklopédiája + Családnevek enciklopédiája 4. Magyar ellentétszótár 5. Magyarító szótár 6. Magyar értelmező szótár diákoknak 7. Magyar szókincstár 8. Régi szavak szótára 9. 3 szótár együtt: Szólások + Szinonimák + Etimológiák 10. Kis magyar tájszótár 11. Bölcs tanácsok 12. A magyar nyelvemlékek 13. 4 nyelvi készségfejlesztő munkafüzet 14. 2 könyv együtt: Legyőzöm a diszlexiát! + Megelőzöm a diszlexiát! 15. Spanyol társalgási zsebkönyv 16. Olasz társalgási zsebkönyv 17. 3 szótár együtt: Német−magyar alapszótár + Magyar−német alapszótár + Német társalgási zsebkönyv 18. 3 szótár együtt: Francia társalgási zsebkönyv + Francia–magyar beszédfordulatok + Francia−magyar tematikus szólásszótár 19. 2 szótár együtt: Latin−magyar alapszótár + Magyar−latin közmondásszótár 20. 2 szótár együtt: Angol elöljárós és határozós igék szótára + Angol−magyar beszédfordulatok 21. Instant angol. Angol nyelvtani gyakorlatok I−II−III. 22. Két kötetes versantológia: In Quest of the Miracle Stag I−II.

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. 02. 06 - 2015.03.12

 

 

A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése -TÁMOP 4.2.1/D-15/1/KONV

A konstrukció célja a felsőoktatási intézmények képzési és kutatási portfóliójának szinergikus, tudományterületek közötti összekapcsolása, így a felsőoktatási intézmények szerepének erősítése a kreatív város vagy „smart city” koncepció megvalósításában.

Pályázható területek:

 1. Hálózatfejlesztés
 2. Új típusú képzési kapacitások és formációk létrehozása

Konvergencia régiók esetében az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 850.Millió forint.

Konzorciumi tagok is pályázhatnak a jelen pályázati kiírás keretében valamint államilag elismert felsőoktatási intézmények.

Támogatható tevékenységek köre:

 • Felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése jelenleg felsőoktatási telephellyel nem rendelkező településekre
 • Kutatási és képzési kapacitások fokozása, fejlesztése
 • Innovatív oktatási-kutatási kapcsolatrendszerek kialakítása
 • Városi / térségi és felsőoktatási fejlesztések összekapcsolása
 • Új felsőoktatási képzésszervezési és intézmény fenntartási módok kialakítása.

Pályázat beadásának ideje: 2015. február 2 - 2015. február 27.

 

 

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz - GOP-2011-3.2.1

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése eszközbeszerzésére lehet pályázni gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, gazdasági kamarák, költségvetési szervek.

Támogatás összege:

 1. a) intermodális logisztikai központok és leendő intermodális logisztikai központok fejlesztése esetén minimum 25.Millió Ft, maximum 1.000.Millió Ft,
 2. b) regionális logisztikai központok, illetve logisztikai szolgáltatások fejlesztése esetén minimum 25.Millió Ft maximum 500 Millió Ft.

Támogatható tevékenységek:

Regionális beruházások

 • Technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzés
 • Infrastruktúra építése, fejlesztése
 • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Csekély összegű támogatásként

 • Piacra jutás támogatása
 • Vállalati HR fejlesztés
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása
 • Beruházás előkészítés költsége

Pályázat beadásának ideje: 2015. 01. 28. - 2015. 02. 11.

 

 

Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban,megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása - GOP-2015-3.5.1/A

A pályázat célja a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató nonprofit vállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása.

A támogatott pályázatok várható száma 3-5 db. Egy pályázat minimálisan elnyerhető összege minimum 20 millió Ft maximum 150 millió Ft.

A pályázók köre:

 • kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiségű, nonprofit gazdasági társaság,
 • amely Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik
 • amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 15 fő volt.

Támogatható tevékenységek köre:

 • Eszközbeszerzés
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • információs technológiafejlesztés
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc
 • Piacra jutás
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása
 • Kötelező kommunikációs tevékenységek

Pályázat beadásának ideje: 2015. 02. 26 - 2015. 03. 16.

 

 

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem -TÁMOP- 3.1.4.C-14  

Támogatható tevékenységek köre:

 • Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása
 • Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban
 • Egészségfejlesztő iskolai programok
 • A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás
 • Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása
 • A pedagógiai tanártovábbképzés megvalósítása

Rendelkezésre álló keretösszeg 14 500 millió Ft, támogatható pályázatok száma 300-800 db.

Egy projekt támogatási mértéke legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 40.000.000 Ft lehet.

Azon intézmények pályázhatnak melyek, az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben mind a matematika, mind pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 8,43%-kal elmarad.

A program keretében támogatni kívánt közvetlen célcsoport, a nevelési-oktatási intézmények diákjai, pedagógusai.

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Pályázat beadásának ideje: 2015. 02. 20-tól 2015. 03. 20-ig.

Elérhetőségeink

Azonnali tanácsadás:

telefonszám: +36-20/ 969-1599

Pályázattal kapcsolatos információk kérése, fejlesztési elképzeléseik megosztása:

info@innobond.hu

 

Forduljon hozzánk bizalommal és vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

Itt talál meg minket!